Privacy-statement

Privacy-statement

Let's Work is erkend als bureau voor private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest onder het erkenningsnummer VG. 45/BU, in het Brussels Hoofdstedelijk gewest: 00015-405-20130404 en voor selectie in Wallonië: W.RS.936 Wanneer je ons jouw persoonsgegevens overmaakt, ga je ermee akkoord dat deze zullen worden verwerkt in de databank van Let's Work, Wolvenstraat 23, 8500 Kortrijk. De persoonsgegevens die je persoonlijk meedeelt, zullen worden verwerkt om:

  • je na je online registratie uit het aanbod van werkaanbiedingen periodiek in kennis te stellen van de vacatures die het meest aansluiten bij je profiel;
  • je te informeren over onze nieuwe producten en diensten, onder andere door je via e-mail informatie toe te zenden die je zou kunnen interesseren, zoals onder meer vacatures, jobevents en gerelateerde berichten; Deze informatie kunnen we bezorgen via diverse communicatiekanalen
  • je gegevens beschikbaar te stellen aan potentieel geïnteresseerde werkgevers;
  • je onze nieuwsbrieven toe te zenden;
  • het beheer van onze sites en de diensten die we je kunnen aanbieden beter te laten verlopen.
  • jou informatie in verband met carrière en arbeidsevenementen te sturen.

Wij dragen de grootste zorg voor jouw persoonsgegevens en verbinden ons ertoe om alle geldende Belgische wettelijke regels hieromtrent, zoals de wet van 8 december 1992, te respecteren. Daarenboven geven wij in geen geval jouw persoonsgegevens door aan derden, tenzij je daar zelf toestemming voor geeft (bijvoorbeeld in het kader van de registratie & c.v.-service). Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 heb je het recht om bijkomende gegevens op te vragen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Postbus nr. 4, Brussel 37 te B-1000 Brussel. Let's Work heeft haar bestanden aangemeld bij die Commissie. Je erkent dat de aansprakelijkheid voor de materiële juistheid van de ingebrachte of overgemaakte persoonsgegevens uitsluitend bij jou berust. Zoals de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voorschrijft, heb je steeds het recht om jouw persoonsgegevens te raadplegen en die indien nodig aan te passen. Het spreekt vanzelf dat je ook steeds de mogelijkheid hebt om je uit te schrijven (op bepaalde nieuwsbrieven of volledig). Jouw persoonsgegevens worden door Let's Work op een veilige wijze bewaard. Ze zijn niet toegankelijk voor derden. Voor vragen of opmerkingen contacteer info@letswork.be

Mededeling en gebruik van uw beroeps- en studiegegevens, referenties, foto en uw eventuele deelname aan testen en (praktische) proeven.

In geval wij u kunnen helpen bij het zoeken naar passend werk, kunnen wij u contacteren en verzoeken om:

  • uw beroeps- en studiegegevens mee te delen;
  • ons referenties te bezorgen,
  • een foto te laten nemen,
  • deel te nemen aan testen en (praktische) proeven.

Het is van belang dat de gegevens die u ons te goeder trouw overmaakt, juist zijn en dat u voor correctie zorgt indien nodig. Tenzij u op het ogenblik van uw inschrijving of nadien schriftelijk bezwaar maakt, mogen wij de door u meegedeelde relevante beroeps- en studiegegevens, referenties, en foto (die met uw toestemming gemaakt wordt) gebruiken. Indien u ons de naam van referentiepersonen meedeelt kunnen wij deze personen contacteren, tenzij u hierover tijdig bezwaar maakt. Let's Work zal u hierbij steeds informeren over de regels inzake bescherming van de rechten van de sollicitant (cfr. hieronder: rechten van de sollicitant).

Rechten van de sollicitant

1. Het bureau mag onder geen beding enige vergoeding van de werknemer vragen of ontvangen.
2. Het bureau dient alle betrokkenen op een objectieve respectvolle en niet discriminerende wijze te behandelen en mag geen personeelsadvertenties opstellen of publiceren die aanleiding kunnen geven tot discriminatie.
3. Het bureau dient de persoonlijke levenssfeer van de werknemers te eerbiedigen en de gegevens die tot de persoonlijke levenssfeer behoren, enkel op te vragen en te gebruiken met toestemming en in het belang van de werknemer in het kader van zijn professionele inschakeling en met inachtneming van de regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens en het vrij verkeer van die gegevens. 1
4. Het bureau dient inzage te verlenen aan de opdrachtgever en de werknemers betreffende de over hen opgeslagen gegevens en dient hen, op hun verzoek, na beëindiging van de opdracht een afschrift van hun dossier te bezorgen. 2
5. Het bureau mag informatie over de opdrachtgevende werkgever en de werknemers enkel opvragen en gebruiken binnen het kader van de bemiddelingsactiviteiten.
6. Het bureau dient de opdrachtgevende werkgever en de werknemers juiste, tijdige en volledige informatie te verstrekken over de bemiddelingsactiviteiten en over de aard van de tewerkstelling.
7. Persoonlijkheidsonderzoeken en psychologische tests kunnen enkel plaatsvinden door of onder verantwoordelijkheid van een psycholoog.
8. Het bureau mag geen bemiddelingsactiviteiten uit te oefenen voor vacatures waartegenover geen reëel jobaanbod staat.
9. Het bureau mag geen activiteiten uitoefenen die leiden tot een tewerkstelling die strijdig is met de openbare orde of waarvan het bureau duidelijk kan vaststellen dat zij een inbreuk inhouden op de sociale of fiscale wetgeving.
10. Het bureau mag geen bemiddelingsactiviteiten uitoefenen voor zover deze verband houden met een staking, uitsluiting of een schorsing van een arbeidsovereenkomst, ten gevolge van het slechte weer of bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken. 3
11. Het bureau mag werknemers van vreemde nationaliteit bemiddelen voorzover de reglementering inzake de tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten wordt nageleefd.
12. Het bureau mag niet in de plaats treden van de opdrachtgevende werkgever bij de aanwervings- of ontslagbeslissing of de onderhandelingen daaromtrent.
13. Het bureau mag in geen geval in een drankgelegenheid of in een aanhorigheid van een dergelijke aangelegenheid worden gevestigd. Zo het bureau gevestigd is in een handelshuis moet het zonder toedoen van de handelaar of diens aangestelde toegankelijk zijn langs een afzonderlijke ingang.
14. De erkenning van een bureau kan worden ingetorkken, na advies van de adviescommissie, wanneer het als voorwaarde stelt dat de bemiddelde personen het bureau bij iedere nieuwe bemiddeling zal laten optreden (verbod van exclusiviteitsclausule).
15. Bemiddelingsbureaus van schouwspelartiesten en van betaalde sportbeoefenaars mogen slechts erelonen, Commissielonen, bijdragen, toelatings- of inschrijvingsgelden, hierna aangeduid onder de benaming “Commissieloon”, ontvangen binnen de hierna bepaalde grenzen. Het Commissieloon wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen het bureau en de opdrachtgever. Het bedraagt ofwel een percentage van het totale bruto inkomen van de werknemer ofwel een forfaitair bepaald bedrag. De werknemer ontvangt een afschrift van deze overeenkomst. Voor wat de bemiddeling van schouwspelartiesten betreft, bedraagt het Commissieloon maximum 25 % van de vergoeding die de schouwspelartiest zal ontvangen voor zijn prestatie.
16. Elk bureau dient vooraf te worden erkend. Het bureau dat uitzendactiviteiten, outplacementactiviteiten, arbeidsbemiddeling van betaalde sportbeoefenaars of arbeidsbemiddeling van schouwspelartiesten uitoefent, dient hiervoor over een afzonderlijke erkenning te beschikken.
17. Het bureau dient in advertenties en in zijn briefwisseling melding te maken van het erkenningsnummer.
18. Het bureau is ertoe gehouden deze tekst te overhandigen aan de gegadigden of in extenso aan te plakken in de voor het publiek toegankelijke lokalen van het bureau op de plaats waar hij het best kan worden gelezen.
19. Bureaus die als activiteiten hebben het bekendmaken van werkaanbiedingen via de geschreven, auditieve of visuele media (TV, kranten, internet, radio, etc.), dienen deze tekst in extenso kenbaar te maken via het betrokken medium ofwel uitdrukkelijk de locatie (bijv. internetadres) te vermelden waar de voormelde tekst wordt ter beschikking gesteld. Deze tekst dient op eenvoudige aanvraag gratis te worden ter beschikking gesteld door het bureau.
20. Het bureau dient de gedragscode te onderschrijven en na te leven. De gedragscode maakt integraal deel uit van deze tekst met de rechten.
21. Klachten kunnen worden ingediend bij het klachtenorgaan van de respectievelijke beroepsfederatie of het paritair overlegorgaan van de betrokken sector, als deze beschikt over een klachtenprocedure die door de minister gelijkwaardig is verklaard. Bij ontstentenis van een gelijkwaardige klachtenprocedure, kunnen klachten schriftelijk (Markiesstraat 1, 1000 Brussel), telefonisch (02/553.31.11) of via elektronische post (arbeidsmarktbeleid@vlaanderen.be) worden ingediend bij de afdeling Migratie en Arbeidsmarktbeleid van de administratie. Om ontvankelijk te zijn dienen de klachten gemotiveerd te zijn, op duidelijke wijze te omschrijven welke de vermeende inbreuk is en dient de klager zijn identiteitsgegevens uitdrukkelijk te vermelden. De anonimiteit van de klager wordt gewaarborgd.

1 cfr. de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens en de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens.
2 m.b.t. uitzendactiviteiten geldt deze bepaling enkel voor wat betreft het selectiedossier, maar niet voor het personeelsdossier.
3 cfr. artikel 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

 
ready for the next step
1262 jobs Let's get started